VŠEOBECNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY PREDAJA A ÚČASTI NA POBYTOCH CESTOVNEJ AGENTÚRY DANIELA INCOMING

Všeobecné a zmluvné podmienky účasti na pobytoch cestovnej kancelárie DANIELA incoming (ďalej len všeobecné podmienky) sú platné pre všetky pobyty a služby cestovného ruchu zabezpečované cestovnou kanceláriou DANIELA incoming.

I. ÚČASTNÍCI ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1. Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
Cestovná agentúra DANIELA incoming (ďalej iba CA), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo externých autorizovaných predajcov a objednávateľ, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba(ďalej iba objednávateľ).

II. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1. Zmluvný vzťah medzi CA a objednávateľom vzniká na základe zaplatenia dohodnutej ceny za pobyt zo strany objednávateľa a odoslaním VOUCHERA - potvrdenia zo strany CA.
Voucher je cestovnou agentúrou zasielaný mailom alebo  na adresu objednávateľa vždy doporučenou poštou.

III. CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za služby sa rozumie celková cena, uvedená vo vypracovanej ponuke, ktorú objednávateľ obdrží spolu so zálohovou faktúrou a všeobecnými zmluvnými podmienkami do 24 hodín po obdržaní objednávky.
2. Právo na riadne poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením si ostatných podmienok poskytnutia služieb.
3. CA má právo požadovať pri prijímaní záväznej objednávky zaplatenie zálohy v minimálnej výške 30% ceny všetkých objednaných služieb. Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb.
4. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 30 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny objednaných služieb.
5. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet ak to predajné miesto CA umožňuje, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet CA, resp. k jej voľnej dispozícii.
6. V prípade nezaplatenia ceny za objednané služby v stanovených lehotách je CA oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od záväznej objednávky a služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré CA nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo CA na náhradu škody a ušlého zisku.

 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKOV ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1. K základným právam objednávateľa patrí najmä:
1. právo na riadne poskytnutie záväzne objednaných a zaplatených služieb,
2. právo vyžadovať od CA informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú záväzne objednaných a zaplatených služieb,
3. právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
4. právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podža článku VI. týchto Všeobecných podmienok,
5. právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenia v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok,
6. právo obdržať najneskôr do 3 pracovních dní po zaplatení plnej čiastky za objednané služby všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytnutie obstaraných služieb ( napr. voucher na hotelové ubytovanie a pod.), ako aj ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach alebo zmenách, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CA známe.
7. objednávateľ má právo na zmenu dohodnutých služieb podľa článku V. týchto podmienok.

2. Objednávateľ má povinnosť:
1. poskytnúť CA všetky náležitosti potrebné k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podža požiadavky CA,
2. zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl..III. týchto Všeobecných podmienok,
3.bez zbytočného odkladu a v lehote stanovenej CA oznamovať CA svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb,
4. prevziať od CA doklady potrebné na čerpanie služieb,
5. počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CA,
6. dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa čl. VII. týchto Všeobecných podmienok,
7. dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase a termíne,
8. oboznámiť sa s kontraindikáciami daných kúpeľoch vzhľadom na svoj zdravotný stav, pri pobytoch ktorých súčasťou sú liečebné pobyty alebo iné zdravotnícke úkony,
9. rešpektovať kúpežný, respektíve ubytovací poriadok,
10. pri nástupe na pobyt sa preukázať VOUCHEROM, platným občianskym preukazom a preukazom poistenca zdravotnej poisťovne.

3. CA má právo:
1. CA je oprávnená požadovať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny za objednané služby v dohodnutom termíne, ktorý je uvedený vo vypracovanej ponuke, prípadne v inom doklade, ktorý objednávateľ obdrží po rezervácii pobytu a služieb.
2. Stornovať pobyt pri neuhradení ceny do daného termínu a následne žiadať o zaplatenie storno poplatku v súlade s článkom III.

4. CA má povinnosť:
1. Zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.
2. Poskytnúť všetky informácie o rozsahu a kvalite objednaných a bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o prípadných zmenách.
3. Po zaplatení objednaných služieb zaslať objednávateľovi najneskôr do 3 pracovných dní VOUCHER, to znamená doklad na základe ktorého budú klientovi poskytnuté všetky objednané služby.

V. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU
1. Ak je CA nútená pred začatím objednaných služieb zmeniť cenu, rozsah alebo kvalitu objednávateľom objednaných a riadne uhradených služieb ešte pred realizáciou pobytu, vzniká objednávateľovi nárok na odstúpenie od objednávky a vrátenie zaplatenej sumy, a to bez akýchkoľvek storno poplatkov. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena ubytovacieho zariadenia v rovnakej alebo vyššej kvalite.
2. CA si vyhradzuje právo zrušiť vopred objednané služby v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídatežných okolností.
3. Objednávateľ, ktorý svojvoľne, bez zavinenia CA, nečerpá objednané a riadne zaplatené služby, nemá nárok na vrátenie zaplatenej čiastky zo strany CA.
4. Objednávatežľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej čiastky ani v prípade svojvoľného skrátenia objednaných služieb. Výnimku v tomto prípade tvorí vážny dôvod /ochorenie objednávateľa/.
5. CA je povinná bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých zmenách v cene, rozsahu a kvalite služieb ešte pred nástupom na pobyt.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O ZÁJAZDE
1. CA môže pred začatím zájazdu od objednaných služieb odstúpiť len z dôvodu zrušenia objednaných služieb zo strany dodávateľa služieb alebo z dôvodu porušenia povinností objednávateľov, ktoré boli vopred dohodnuté, pričom zašle objednávateľovi na jeho adresu uvedenú v objednávke služieb písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy o zájazde kedykoľvek pred začatím čerpania služieb:
1. bez udania dôvodu
2. ak dôjde k porušeniu povinností CA vyplývajúcich zo Všeobecných podmienok. Oznámenie o odstúpení od objednaných služieb musí objednávateľ oznámiť písomnou formou a poslať ho CA doporučeným listom. Pri osobnom odovzdávaní účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odovzdania oznámenia resp. pri posielaní doporučeným listom CA dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si zájazd zakúpil.
3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od objednaných služieb porušenie povinnosti CA, je CA povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny služieb, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CA zmluvné pokuty.
4. Ak nie je dôvodom odstúpenia od objednaných služieb objednávateľa porušenie povinností CA, ktoré sú určené Všeobecnými podmienkami alebo ak CA odstúpi od zmluvy pred začatím zájazdu z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CA zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:

56-28 dní 20% z vopred stanovenej ceny
27-15 dní 30% z vopred stanovenej ceny
14 - 5 dní 50% z vopred stanovenej ceny
4 dní a menej 100% z vopred stanovenej ceny

5. CA je oprávnená odpočítať storno poplatok z objednávateľom zaplatenej zálohy za objednané služby.

VII.REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že CA neposkytne všetky objednané služby v plnom rozsahu a kvalite tak, ako bolo vopred dohodnuté, má objednávateľ právo na reklamáciu. Objednávateľ uplatní právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to u dodávateľa služby alebo u CA.
2. V prípade, že odberateľ zistil závadu v kvalite alebo množstve zaplatených služieb, je povinný bez odkladu upovedmoiť kompetentné osoby dodávatgeľa služieb/recepčná hotela, zdravotnícky personál, pracovníciobchodného oddelenia čiže osoby sktorými prichádza bezprostredne do styku
3. Ak závada nebude z akýchkoľvek príčin odstránená, klient túto závadu bez zbytočného odkladu ohlási obchodnému oddeleniu dodávateľa služieb a CA..
4. Ak sa jedná o závadu, ktorá nemôže byť na mieste odstránená k spokojnosti klienta, spíše sa s objednávateľom služieb reklamačný protokol priamo do VOUCHERA. Zároveň sa podrobne opíše ako boli, respektíve neboli, nedostatky odstránené. Tento zápis je podmienkou pre uznanie reklamácie a musí byť čiteteľne podpísaný zástupcom dodávateľa služieb a reklamujúcim zákazníkom/objednávateľom služieb/
5.Objednávateľ musí svoje nároky z reklamácie uplatniť v zákonom stanovenej lehote, inak mu práco zaniká.
6. Reklamácia musí byť zaslaná doporučenou poštou na adresu CA alebo doručená osobne na prevádzku CA, kde si odberateľ predmetnú službu zakúpil
7. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je CA povinná odpovedať písomnou formou, najneskôr v lehote 30 dní od obdržania reklamácie.
8. CA zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplyvajúcich zo zmluvne obiednaných služieb, nezodpovedá však za úreň cudzích služieb a akcii mimo rámec objednaných služieb, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, v hoteli alebo v inej organizácii.
9. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe CA alebo okolností na strane objednávateľa na základe kotrých objednávateľ úplne alebo s časti nevyužije objednané, zaplatené a CA zabezpečené služby nevzniká objednávateľovi nárok na úhradu respektíve zľavu z ceny týchto služieb.
10.V prípade, že dôjde k prebukovaniu ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení poskytne sa náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu.
11. CA nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

VIII. POISTENIE
1. Ceny pobytov a služieb nezahŕňajú cestovné, úrazové, ani iný druh poistenia objednávateľa.
2. V prípade zahraničného odberateľa, je tento povinný zabezpečiť si cestovné poistenie vrátane poistenia liečebných nákladov v zahraničí pred nástupom na pobyt.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Všeobecné podmienky CA sú platné pre účasť na všetkých ponúkaných pobytov CA uskutočnených po 01.01.2006. Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi v plnom rozsahu ich prijíma.
2. Objednávateľ zaplatením dohodnutej ceny za objednané služby potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí a vedome vstupuje do zmluvného vzťahu s  DANIELA incoming

 

butt3.jpg

 

 

 

 

Máte otázku?

Neváhajte nás kontaktovať:

 

info@danielain.sk

 

 

Informácie na liečebné pobyty

hradené zdravotnou poisťovňou: +421/32/6514 792, +421/32/6514 791